Allt inom fallskydd,
Vi är här för att ge dig rätt kunskap och rätt utrustning.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Vad klassas som fallskydd?

Fallskydd består av utrustningar som förebygger eller mildrar effekterna av fall från höga höjder. Exempel på sådan utrustning inkluderar säkerhetsselar, fallskyddsblock, säkerhetslina, samt fasta installationer såsom handräcken och skyddsnät. Det omfattar även personliga skyddssystem som effektivt kan bromsa ett fall och garantera att den fallande personen förblir upprätt, system som förhindrar tillgång till områden med fallrisk, arbetspositioneringssystem som ger stöd åt användaren samt utrustning för klättring som möjliggör vertikal förflyttning.

När behöver man ha fallskydd?

Fallskydd är obligatoriskt vid arbete på platser där det finns en risk för fall från en höjd som kan orsaka skada. Detta gäller vanligtvis vid arbete på höjder över två meter. Vid alla arbeten där det finns risk för att falla till en lägre nivå, särskilt inom bygg- och anläggningssektorn, ska riskbedömningar genomföras oberoende av specifik höjd. Arbetsmiljöplaner krävs för arbete med fallrisker över två meter, där åtgärder för att hantera dessa risker ska specificeras.

Vilken är den AFS som reglerar hur man ska arbeta med fallskydd?

Användningen av fallskydd regleras främst av AFS 2001:03 "Användning av personlig skyddsutrustning"

och kan även omfattas av AFS 1999:03 "Byggnads- och anläggningsarbete" och AFS1981:14 "Skydd mot skada genom fall" där det är relevant.

Måste man ha fallskydd på platt tak?

Fallskydd är nödvändigt på platta tak där det finns risk för att falla från kanten eller genom öppningar, och det saknas skyddande barriärer såsom räcken. Användningen av fallskydd rekommenderas för att förhindra tillträde till områden med fallrisk.

Hur högt får man jobba utan fallskydd?

Om det finns en risk för skada vid fall skall fallskydd alltid användas, oberoende av höjd. En allmän riktlinje är att fallskydd skall användas vid arbete på höjder över två meter, men en riskbedömning skall alltid genomföras.

Vem är ansvarig för fallskydd?

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för att tillhandahålla och försäkra om korrekt användning av fallskydd. I bygg- och anläggningsprojekt delas arbetsmiljöansvaret ofta mellan flera parter, inklusive byggherrar, projektörer, arbetsgivare, och andra involverade i projektet. Det är viktigt med samordning mellan dessa parter för att minimera arbetsmiljörisker.

Så här skriver Arbetsmiljöverket:

Vid byggnads- och anläggningsarbete är det nästan alltid fler än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar. Ofta har olika företag rollerna som byggherre, projektör respektive arbetsgivare för de som utför byggnads- eller anläggningsarbetet. Det är dessutom vanligt att flera projektörer och byggföretag arbetar i samma byggprojekt. De som är involverade i byggprojekt behöver samordna sina arbeten så att det inte uppstår arbetsmiljörisker för andra. Det är därför det finns särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbete. Reglerna är i grunden desamma inom hela EU men skiljer sig åt på vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka minimireglerna.

De som har ett ansvar att ta hänsyn till arbetsmiljön vid byggnads- och anläggningsarbete är:

  • byggherren
  • arkitekter, konstruktörer och andra som deltar i planeringen eller projekteringen (projektörer)
  • byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)
  • byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (Bas-U)
  • arbetsgivare
  • ensam- och familjeföretagare
  • tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Hur ofta ska ett personligt fallskydd Besiktas?

Personligt fallskydd skall besiktas regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer och gällande föreskrifter. Besiktningarna skall ske var 12:e månad. Personligt fallskydd bör inspekteras regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer och relevanta föreskrifter. Vanligtvis rekommenderas en årlig kontroll av en behörig person, samt extra inspektioner vid behov, exempelvis efter ett fall eller vid upptäckt av skador. i regel så är det max 10 års livslängd på alla textilier, kan hos vissa tillverkare vara kortare men Fall Safe har max 10 år.

Vem får besiktiga fallskydd?

En person med relevant utbildning och kompetens inom området skall utföra besiktningen av fallskydd, det vill säga personen som besiktar skall vara utbildad som ”kompetent person”. Besiktning av fallskydd skall utföras av en person med adekvat utbildning och kompetens. Arbetsgivare är skyldiga att se till att utrustningen inspekteras av en kvalificerad person minst var 12:e månad.

Vem måste ha utbildning fallskydd?

Användare av personligt fallskydd samt personer ansvariga för säkerheten vid arbete på höjd skall ha relevant utbildning. Alla som använder personligt fallskydd eller ansvarar för säkerheten vid arbete på höjd bör ha relevant utbildning för att korrekt kunna använda och förstå utrustningen samt för att förebygga fallrisker.

Måste du ha fallskyddsutrustning i Arbetskorgen?

Ja, lämplig fallskyddsutrustning ska användas vid arbete i arbetskorgar där det finns fallrisker för att säkerställa arbetstagarens säkerhet.

Krav på fallskydd finns också vid risk för påkörning, dvs, nästan alltid.
Viktigt att notera att fallskyddet är i form av ett räcke på korgen och den personliga skyddsutrustningen är till för att användaren skall vara begränsad för att inte kunna komma över räcket.

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen